افتتاحیه مرکز معلولین

شرکت مدیران انجمن صنفی در افتتاحیه مرکز معلولین و ضایعات نخاعی منطقه غرب
در کنار ریاست محترم این مرکز و سفیر محترم کشور ژاپن ( کوبا یاشی)

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی