مهرداد یکتا

رئیس شورا و کمیته فنی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

هادی یکتا

شورا و کمیته فنی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

عین الله کیوانشکوه

عضو شورا و کمیته فنی

علیرضا اعتمادی

عضو شورا و کمیته فنی

اسفندیار پیفون

عضو شورا و کمیته فنی

مجتبی محمدی نیا

عضو شورا و کمیته فنی

شهاب الدین ناظرفصیحی

عضو شورا و کمیته فنی

مجید رضا زاده

عضو شورا و کمیته فنی

داریوش تقی پور

عضو شورا و کمیته فنی

عرشیا روشن قلب

عضو شورا و کمیته فنی

فرحناز صدر

عضو شورا و کمیته فنی