مهرداد یکتا

رئیس شورا و کمیته فنی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

هادی یکتا

شورا و کمیته فنی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

عین الله کیوانشکوه

عضو شورا و کمیته فنی