هیئت مدیره جدید منتخب مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

محمد اطیابی

رئیس هیات مدیره

مجتبی محمدی نیا

نائب رئیس

مهران اطیابی

دبیر انجمن

عین الله کیوانشکوه

خزانه دار

علیرضا اعتمادی

عضو هیات مدیره

نادر افتخاری فرد

بازرس انجمن

عرشیا روشن قلب

بازرس انجمن

هیئت مدیره قبلی انجمن از ۹۰/۱۱/۱۸ الی۹۳/۱۱/۱۸

شادروان فرامرز رضاپو

رئیس انجمن

عین الله کیوانشکوه

دبیر انجمن

رفعت اله منزوی

خزانه دار

جشنی

نایب رئیس

شهاب الدین ناظرفصیحی

عضو هیات مدیره