ترانه سرا

نام و نام خانوادگی :

علیرضا بیطرف
حرفه : ترانه سرا
ساز :
حمید رفیعی پیشداد
حرفه : ترانه سرا
وضعیت : نیاز به تمدید
طیبه نجات تیموری
حرفه : ترانه سرا
وضعیت : نیاز به تمدید
سجاد عزیزی آرام
حرفه : ترانه سرا
وضعیت : نیاز به تمدید
علیرضا استیری
حرفه : ترانه سرا
وضعیت : نیاز به تمدید
امیرعباس فیوجی
حرفه : ترانه سرا
ساز :
مجتبی جاوید
حرفه : ترانه سرا
وضعیت : نیاز به تمدید
سیدامیرحسین الهامی بهروز
حرفه : ترانه سرا
ساز :
علی ادریس زاده جرفیان
حرفه : ترانه سرا
ساز :
شهریار جعفری منصور
حرفه : ترانه سرا
ساز :
نسخه آزمایشی