صدابرداران موسیقی

نام و نام خانوادگی :

محمد نجف ابادی
حرفه : صدابرداران موسیقی
وضعیت : نیاز به تمدید
علیرضا یحیوی سراب
حرفه : صدابرداران موسیقی
وضعیت : نیاز به تمدید
امیر عبدالهی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
حمید حریفی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
محمد شام بیاتی سربندی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
محمدعلی کاظمی مستقیم
حرفه : صدابرداران موسیقی
وضعیت : نیاز به تمدید
مرتضی گودرزی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
امیر وفائی
حرفه : صدابرداران موسیقی
وضعیت : نیاز به تمدید
رحیم شب خیز
حرفه : صدابرداران موسیقی
وضعیت : نیاز به تمدید
مهدی محمدی کلی
حرفه : صدابرداران موسیقی
وضعیت : نیاز به تمدید
مصطفی خسروی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
سپهر ارشادی
حرفه : صدابرداران موسیقی
وضعیت : نیاز به تمدید
سیداحمد قمصری نیاسر
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
علی پورقهرمانی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
مجتبی خسروابادی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
مجید کریم لو
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
رضا عسکرزاده
حرفه : صدابرداران موسیقی
وضعیت : نیاز به تمدید
محمد مهدی زاده باغبانی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
فرهنگ ملکی بیگدلی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
علیرضا عراقی زاده
حرفه : صدابرداران موسیقی
وضعیت : نیاز به تمدید
علی اسماعیلی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
محمد زارعی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
محمدرضا گواهی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
سینا علی اصغرخانی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
غلامرضا قاسمی آذر
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
علی جباری سرشت
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
فرزاد سربندی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
مسعود سقایی سربندی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
محمد قلی زاده
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
ایدین بهزادی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
سعید قلی زاده
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
محمد دیوانی
حرفه : صدابرداران موسیقی
ساز :
نسخه آزمایشی