نور پردازان موسیقی

نام و نام خانوادگی :

ابوالفضل کشه فراهانی
حرفه : نور پردازان موسیقی
ساز :
مرتضی اسمعیلی
حرفه : نور پردازان موسیقی
وضعیت : نیاز به تمدید
آرش طاهری زارع
حرفه : نور پردازان موسیقی
ساز :
مصطفی عیسی بیگلو
حرفه : نور پردازان موسیقی
ساز :
محمدرضا افتخار
حرفه : نور پردازان موسیقی
ساز :
علی اکبر نادری
حرفه : نور پردازان موسیقی
ساز :
جواد طاهری روشتی
حرفه : نور پردازان موسیقی
ساز :
نسخه آزمایشی