• آخرین مهلت تمدید کارت عضویت

      قابل توجه اعضای محترم صنف موسیقی ایران جهت تمدید کارت انجمن ” فقط و فقط ” تا پایان اریبهشت ماه ۱۳۹۷ فرصت باقیست ، در صورت عدم تمدید کارت ، طبق اساسنامه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران هنرمند گرامی باید برای ارائه توضیحات دلیل عدم تمدید کارت درمجمع عمومی سالیانه حضور یابد.

    ادامه