حضور دیوید بروله در صنف موسیقی ایران

با احترام

روز گذشته آقای دیوید بروله استاد ریتم و پداگوژی در دانشگاه موزیکولوژی لیون ،استاد کنسرواتوار سازهای کوبه ای ایرانی در کنسرواتوار لیون مدیر ومدرس مرکز تربیت معلم موسیقی لیون در انجمن صنفی حضور پیدا کردند و عضویت افتخاری انجمن را دریافت نمودند.

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی