حمایت انجمن صنفی از موسیقی درمانی

بازدید مدیران انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران
از بخش های مختلف بیمارستان نور افشار
و بخش موسیقی درمانی این بیمارستان
و حمایت وتمجید از این امر پسندیده و نیک.

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی