اولین نشست و هم اندیشی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران

به نام خدا
نشست و هم اندیشی ماهیانه خانه موسیقی این ماه با حضور رئیس هیات مدیره واعضای محترم هیات مدیره و مدیر روابط عمومی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران برگزار گردید ، در ابتدای این نشست ابتدا آقای محمد اطیابی در خصوص دست آوردهای انجمن صنفی سخنرانی کردند و پس از آن مدیر روابط عمومی انجمن در رابطه با فدراسیون بین المللی موسیقی و مزایای عضویت در این سازمان توضیحاتی دادند که در پایان به پرسش های مدعوین محترم در این رابطه پاسخ داده شد .

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی