مصاحبه ورودی

مصاحبه ورودی در حضور کمیته فنی جهت ورود دانش آموختگان به انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۵ برگزار گردید

ارسال یک نظر

نسخه آزمایشی